ภาษา : 

Bel-Ray No-Tox Food Grade Lubricants


No-Tox Food Grade Lubricants 

สารหล่อลื่นฟู้ดเกรด
วัตถุประสงค์หลักของสารหล่อลื่นฟู้ดเกรดคือ การให้การหล่อลื่นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสารหล่อลื่น พร้อมๆกับให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคแม้กระทั่งถึงจุลินทรีย์เล็กๆ ที่มองไม่เห็นมาสัมผัสกัน

สารหล่อลื่นฟู้ดเกรดนี้จะถูกผลิตเป็นพิเศษเพื่อให้มีอันตรายน้อย มีกลิ่นน้อย และไม่มีรสชาด เพื่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มระหว่างในกระบวนการผลิตน้อยที่สุด แรกเริ่มเดิมที่กระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) เป็นผู้ริเริ่มกาหนดและรับรองสารหล่อลื่นฟู้ดเกรดโดยจาแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ... 

More